Regulamin serwisu internetowego blife.com.pl

Regulamin serwisu internetowego blife.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może zamieszczać go w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:

1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,

3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,

4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną kamerą z mikrofonem,

5. indywidualnym kontem w aplikacji Clickmeeting.

6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Podstawowe funkcjonalności serwisu

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:

1. udostępnienie wyszukiwarki,

2. wprowadzenie opinii,

3. polecenie zasobów Serwisu.

2. Aby wyszukać treści w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika.

3. Aby wprowadzić opinię, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

4. Aby skorzystać z funkcjonalności polecenia zasobów Serwisu w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze danych zasobów Serwisu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.

§3. Zamawianie planerów

1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.

2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Użytkownik wprowadza lub wybiera:

1. informacje rozliczeniowe,

2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,

3. metodę płatności.

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Użytkownika do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Usługodawcę.

7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

8. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną.

9. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Użytkownika.

§4. Sprzedaż planerów

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.

2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

4. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.

6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.

8. Wydanie Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika.

9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.

11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

13. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika.

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§5. Zapisy na szkolenia stacjonarne

1. Usługodawca umożliwia zawarcie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, umowy o świadczenie Usług szkoleniowych. Zawarcie umowy jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, w zakresie organizowanych szkoleń.

2. Usługodawca zastrzega możliwość warunkowania zapisu Użytkownika od uprzedniego uczestnictwa w innych szkoleniach.

3. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Użytkownik powinien wybrać szkolenie z listy zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.

4. Wybór szkolenia z listy zamieszczonej na stronie głównej Serwisu skutkuje otwarciem podstrony, zawierającej informacje w przedmiocie szkolenia oraz umożliwiającej przejście do formularza zapisu na szkolenie. W celu złożenia oferty, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze jego obligatoryjnych pól, a następnie skorzystać z funkcjonalności wysłania formularza.

5. Zapisy na szkolenia można również dokonywać pocztą elektroniczną, przy użyciu tradycyjnego formularza zapisu na szkolenie, poprzez przesłanie jego uzupełnionego i podpisanego skanu lub oryginału, pod e-mail Usługodawcy.

6. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 3 lub 4 stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej wskazanej w formularzu.

7. W zakres świadczenia objętego Usługą szkoleniową, wchodzi udział w wybranym szkoleniu oraz dodatkowe świadczenia, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w obszarze strony internetowej Serwisu.

8. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

§6. Zapisy na szkolenia online

1. Zapisy na szkolenia realizowane na odległość można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Podczas składania zamówienia Użytkownik wybiera lub wprowadza:

1. rodzaj Usługi,

2. informacje rozliczeniowe.

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami płatności.

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku finalizującego zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi ujętej w zamówieniu.

5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Usługę uznaje się za zarezerwowaną po zaksięgowaniu dokonanej płatności.

7. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną.

8. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług, złożonej przez Użytkownika.

§7. Warunki realizacji szkoleń stacjonarnych

1. Szkolenia są realizowane zgodnie z programem, dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

2. Szkolenia są przeprowadzane w terminie i lokalizacji podanych w formularzu zamówienia.

3. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń wynikających z umowy w sposób należyty i z dochowaniem należytej staranności, w szczególności poprzez realizację świadczeń wyłącznie przez osoby legitymujące się doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie świadczenia.

4. Szczegółowe warunki świadczenia Usług szkoleniowych ustanowione są w regulaminie ich świadczenia, zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

§8. Materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych

1. Usługodawca zobowiązuje się do wydania na rzecz uczestników szkoleń materiałów szkoleniowych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej Serwisu.

2. Certyfikat stanowi dokument potwierdzający udział uczestnika w wybranym szkoleniu.

3. Warunkiem wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu jest udział uczestnika w wymiarze 90% czasu zajęć.

4. Wydanie certyfikatu może nastąpić w dniu szkolenia lub po jego realizacji, drogą pocztową.

5. Wydanie pozostałych materiałów szkoleniowych, jeżeli są przedmiotem świadczenia, następuje w dniu szkolenia.

§9. Warunki realizacji szkolenia online

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę zapewnienia dostępności specjalisty we wskazanym terminie, w celu realizacji szkolenia online z Użytkownikiem.

2. Przedmiot i zakres szkoleń online z Użytkownikiem został określony w obszarze strony internetowej Serwisu.

3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją rezerwacyjną.

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji Clickmeeting.

5. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest o zarezerwowanej godzinie we wskazanym dniu połączyć się ze specjalistą.

§10. Materiały do szkoleń online

1. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz uczestników dodatkowe materiały edukacyjne w formie elektronicznej, zgodnie z ofertą na stronie internetowej Serwisu. Udostępnienie to stanowi udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej licencji do tych utworów, zgodnie z poniższymi warunkami.

2. Utwory podlegają określonym ograniczeniom, takim jak wymogi techniczne lub cel użytkowania.

3. Użytkownik nie może wypożyczać, dzierżawić, odsprzedawać ani dystrybuować utworów wytworzonych przez Usługodawcę ani żadnej ich części, jak również usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich.

4. Użytkownik nie może używać utworów wytworzonych przez Usługodawcę wbrew niniejszym warunkom licencyjnym.

§11. Warunki płatności

1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.

2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.

4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.

5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:

1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,

2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437.

6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia, a w przypadku płatności na rachunek bankowy, w terminie 3 dni roboczych od daty zapisu.

7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny ją uzasadniającej.

8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§12. Newsletter

1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.

2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.

3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.

5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.

7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§13. Inne usługi

1. Usługodawca umożliwia zawarcie umowy o świadczenie dedykowanych Usług konsultacyjnych.

2. Zapytania ofertowe w przedmiocie świadczenia przez Usługodawcę Usług, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Usługodawcy.

3. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w §13 pkt 2 stanowi zapytanie ofertowe w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie wskazanej Usługi.

4. Sporządzona oferta zostaje wysłana przez Usługodawcę pod adres tradycyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5. Oferta zawiera warunki realizacji świadczenia objętego zapytaniem ofertowym. Są to w szczególności:

1. informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami, kosztami pochodnymi,

2. informacje o możliwym terminie realizacji świadczenia.

6. Oferta wiąże Usługodawcę w terminie 7 dni od daty jej wysłania Użytkownikowi.

7. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi objętej ofertą, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze otrzymanego formularza zamówienia, a następnie przesłać skan formularza pod adres e-mail podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub oryginał formularza pod adres pocztowy, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

8. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 7 stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej wskazanej w formularzu.

9. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

10. Warunki płatności z tytułu indywidualnych konsultacji są ustalane indywidualnie.

§14. Postępowanie reklamacyjne

1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.

3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni lub z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

5. Zwrot płatności w związku z reklamacją następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§15. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§16. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy:

1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu do przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (BLIFE S.C., ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, kontakt@blife.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§17. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§18. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.

2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§19. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:

1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,

3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,

5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem. 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§20. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,

3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§21. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Użytkownika.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: blife.com.pl.

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to BLIFE S.C. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 70, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5272908236 oraz REGON 384516571, prowadzona przez Ludmiłę Podgórska—Stawiecka z siedzibą w Warszawie (05-077) przy ul. Cieplarniana 47/49, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 9522003203, oraz Martę Waszkiewicz z siedzibą w Warszawie (02-722) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 86/38, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8381721509. BLIFE S.C jest usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 601 655 455 / 509 075 054 oraz przy użyciu adresu email: kontakt@blife.com.pl.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.